قفل کردن اندازه و موقعیت نوار ابزار xp

ازمنوی RAN ریجستری را باز کنید سپس مسیر زیر را دنبال کنید:

 

   [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft

/

Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

 حال یک کلید از نوع DWORD بسازید و نام آن را TaskbarSizeMove بگذارید.

حالا اگر مقدار این کلید را0 قرار دهید نوار ابزار قفل واگر1 قرار دهید نوار ابزار دوباره آزاد خواهد شد.

 موفق باشید.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید